Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

 • Horní Slavkov

 • Malý Slavkov

 • Slavkov pod Hostýnem

 • Slavkov u Brna

 • Slavkov u Opavy

 • Slavkov u Uh. Hradiště

 • Slavkovce

 • Slawkow

 • Veľký Slavkov

 • Vyšný Slavkov

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Starosta obce: Ing. Jozef Kamenický

Kontakt: 051/4591224starosta

Mobil: 0907 971 019

e-mail: starosta@niznyslavkov.sk

 

Jozef KAMENICKÝ, Ing.

starosta obce Nižný Slavkov, 57 r.

 

Narodil sa 7. júna 1959 v Levoči.

Vzdelanie:

1965 - 1974 ZDŠ Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov; 1974 - 1978 Gymnázium v Levoči; 1978 - 1983 Vysoká škola Poľnohospodárska v Nitre, Mechanizačná fakulta, 1988 - 1990 Vysoká škola Poľnohospodárska v Nitre, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, Katedra pedagogiky a sociológie

Kariéra:

1983 - 1984 základná vojenská služba, České Budějovice; 1984 mechanizátor poľnohospodárskej výroby na Roľníckom družstve v Oľšavici okres Levoča; 1984 - 2002 učiteľ odborných predmetov na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Lipanoch, zároveň externý učiteľ na Gymnáziu v Lipanoch; 2002 - doposiaľ starosta obce Nižný Slavkov, 2016 - štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, po 14 rokoch z funkcie starostu obce zo zákona odstúpil. Po rozviazaní koaličnej zmluvy a odchode strany Sieť z vlády, skončil vo funkcií štátneho tajomníka a v novembri 2016 v dodatkových voľbách získal opätovne dôveru voličov obce a stal sa znova starostom obce Nižný Slavkov

Občianske a spoločenské aktivity:

1985 - 2002 Inštruktor autoškoly v Lipanoch;  1990 - 2002 Skúšobný komisár poľnohospodárskych strojov Inštitút výchovy a vzdelávania MVPŽ SR, Nitra; 1990 - Lektor riadenia, obsluhy a nastavenia obilných kombajnov, Inštitút výchovy a vzdelávania MPVž SR Nitra;

Členstvá: 1995 - 2002 Člen sekcie kabinetu poľnohospodárskych predmetov Metodické centrum, Prešov; 1991 - 2002 člen odbornej sekcie kurzov v rezorte poľnohospodárstva a výživy Inštitút výchovy a vzdelávania MPVž SR, Nitra; 1991 - člen odbornej sekcie sekcie kurzov v rezorte poľnohospodárstva a výživy, Inštitút výchovy a vzdelávania MPVž SR Nitra; člen strany Sieť; predseda miestneho centra Sabinov; 2016 - člen predsedníctva, podpredseda strany Sieť; 2016 – podpredseda Národnej protinákazovej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2016 – člen Komisie pre koordináciu politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2016 – člen komory za verejnú správu Rady vlády Slovenskej republiky, člen ZMOS a všetkých združení vyplývajúcich z funkcie starostu;

 

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

 

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým orgánom,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

 

 

Komisie: Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce

                Komisia pre kultúru, športové aktivity, vzdelávanie a zbor občianskych záležitostí

                Komisia pre územné plánovanie a výstavbu

                Komisia verejného poriadku a riešenia priestupkov