Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

 • Horní Slavkov

 • Malý Slavkov

 • Slavkov pod Hostýnem

 • Slavkov u Brna

 • Slavkov u Opavy

 • Slavkov u Uh. Hradiště

 • Slavkovce

 • Slawkow

 • Veľký Slavkov

 • Vyšný Slavkov

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v našej obci má 7 poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

         1. Ing. Mikuláš Spodník

         2. Matúš Tomaščák

         3. Pavol Kapitančík

         4. Peter Rajčuľa

         5. Lukáš Jurov, Bc.

         6. Margita Marčišovská

         7. Dominik Fedor

 

 

Bc. Lukáš Jurov

Životopisi

Adresa:                       Nižný Slavkov 106

telefón:                      0915264369

e-mail:                       lukas.jurov@teamindustries.sk

Vzdelanie

2009-2011                Manažment

2001-2006                Mechanik mechatronik Prešov

Doplnkové vzdelanie

2006-2011               Holandské Skúšky silno-slabo prúd

2011-2012              §23 Elektrotechnik na riadenie prevádzky                                     a riadenie ľudí

Pracovné skúsenosti

2006-2011               SZČO-elektrotechnika

2012-                       Vedúci údržby Team industries Lipany

Jazykové znalosti

Anglický jazyk -  aktívne

Počítačové znalosti

Adobe PageMaker - expert

Internet (e-mail, www) - pokročilý

FrontPage - základy

Microsoft Access - základy

Microsoft Excel - pokročilý

Microsoft Outlook - pokročilý

Microsoft PowerPoint - pokročilý

Microsoft Word - expert

Vodičský preukaz

sk. B,C,E - najazdených približne 300 000 km

Vlastnosti a záujmy

flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu,cestovanie, literatúra, šport, verejné dianie

 

Pavol Kapitančík

Životopis

Adresa :                            Nižný Slavkov  276, 08275 f

Dátum narodenia:         22. 05. 1970

Miesto narodenia:         Lipany

Rodinný  stav:                ženatý

Vzdelanie:

1976-1984                       Základná škola Nižný Slavkov

1984-1987                       SOU strojárske Košice

Prácovné skúsenosti:

1988- súčasnosť             ZŤS Sabinov (brusič)

Ďalšie skúsenosti:

Hra na orgáne v miestnom kostole

Záujmy:

Pôsobenie vo FS Slavkovjanka ako harmonikár, príroda

 

 

 

Peter Rajčuľa

Životopis                                                                 

Adresa:                               Nižný Slavkov 3, 082 75              r

Dátum narodenia:            8.2.1971

Miesto narodenia:            Prešov

Rodinný stav:                    ženatý    

Národnosť:                        slovenská

Vzdelanie:

1985 – 1988                       SOU dopravné v Prešove

1977 – 1985                       Základná škola, Nižný Slavkov 72

Pracovné skúsenosti:  

2014-                                   Sanas, Sabinov (strojný zámočník)

1998-2013                          Prostav, Košice (zvárač, zámočník,                                                   šofér)

1995-1998                          Kovorob, Lipany (zvárač)

1993-1995                          Ekosystém, Prešov (zvárač)

1989-1992                          Vojenský opravárensky podnik, Prešov

Osobitné schopnosti:                                    

vodičské oprávnenie skupiny C (prax 22 rokov),  držiteľ zváračského preukazu (ZG1, ZM1, ZE1), držiteľ  karty vodiča

 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci za štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce.

 

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • podľa osobitného zákona.

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

                                           Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi Slovenskej národnej rady