Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

 • Horní Slavkov

 • Malý Slavkov

 • Slavkov pod Hostýnem

 • Slavkov u Brna

 • Slavkov u Opavy

 • Slavkov u Uh. Hradiště

 • Slavkovce

 • Slawkow

 • Veľký Slavkov

 • Vyšný Slavkov

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v našej obci má 7 poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

         1.Peter Hudý

         2.Stanislav Hudý

         3.Lukáš Jurov, Bc.

         4.Pavol Kapitančík

         5.Ján Popovič

         6.Peter Rajčuľa

         7.Zdenka Strelcová, Mgr.

 

Peter Hudý

Životopis                                                                 

Adresa:                              Nižný Slavkov 148, 082 75              petr

Dátum narodenia:           28.6.1966

Miesto narodenia:           Lipany

Rodinný stav:                   ženatý

Národnosť:                       slovenská   

Vzdelanie:

1981 – 1984                       SOU Lesnícke Sigord Prešov

1972 – 1981                       Základná škola, Nižný Slavkov 72

Pracovné skúsenosti:                                                                        2011-                                  Stolárstvo Polomský

2009-2011                          Živnostník – stavebné práce                 

2004-2009                          Živnostník – lesné práce

1991-2004                          JRD Mier Oľšavica

1987-1991                         Štátne lesy Podolínec

1985-1987                         Vojenská služba Opatovice nad Labem

1984-1985                         Štátne lesy Podolínec

 

Stanislav Hudý

Životopis                                                                 

Adresa:                            Nižný Slavkov 271, 082 75               stano

Dátum narodenia:         02.03.1963

Rodinný stav:                 ženatý  

Národnosť:                     slovenská 

Vzdelanie:

1978 – 1981                    SOU Lesnícke Sigord – lesný                                                              mechanizátor

1969 – 1978                    Základná škola, Nižný Slavkov 72

Pracovné skúsenosti:                                                            

1990 -                              Správa a údržba ciest PSK – vodič

1981 – 1990                    Východoslovenské štátne lesy Košice                                              – vodič

Ďalšie skúsenosti

Vodičský preukaz          sk. A,B,C,E,T

Práca na PC                    Internet (http, www) – bežný užívateľ

Záujmy

Práca s ľuďmi, kultúra, šport – plávanie, cestovanie, turistika

 

Bc. Lukáš Jurov

Životopisi

Adresa:                       Nižný Slavkov 106

telefón:                      0915264369

e-mail:                       lukas.jurov@teamindustries.sk

Vzdelanie

2009-2011                Manažment

2001-2006                Mechanik mechatronik Prešov

Doplnkové vzdelanie

2006-2011               Holandské Skúšky silno-slabo prúd

2011-2012              §23 Elektrotechnik na riadenie prevádzky                                     a riadenie ľudí

Pracovné skúsenosti

2006-2011               SZČO-elektrotechnika

2012-                       Vedúci údržby Team industries Lipany

Jazykové znalosti

Anglický jazyk -  aktívne

Počítačové znalosti

Adobe PageMaker - expert

Internet (e-mail, www) - pokročilý

FrontPage - základy

Microsoft Access - základy

Microsoft Excel - pokročilý

Microsoft Outlook - pokročilý

Microsoft PowerPoint - pokročilý

Microsoft Word - expert

Vodičský preukaz

sk. B,C,E - najazdených približne 300 000 km

Vlastnosti a záujmy

flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu,cestovanie, literatúra, šport, verejné dianie

 

Pavol Kapitančík

Životopis

Adresa :                            Nižný Slavkov  276, 08275 f

Dátum narodenia:         22. 05. 1970

Miesto narodenia:         Lipany

Rodinný  stav:                ženatý

Vzdelanie:

1976-1984                       Základná škola Nižný Slavkov

1984-1987                       SOU strojárske Košice

Prácovné skúsenosti:

1988- súčasnosť             ZŤS Sabinov (brusič)

Ďalšie skúsenosti:

Hra na orgáne v miestnom kostole

Záujmy:

Pôsobenie vo FS Slavkovjanka ako harmonikár, príroda

 

Ján Popovičp

Životopis

Adresa :                             Nižný Slavkov 262, 082 75

Dátum narodenia :         24.12.1972

Miesto narodenia :         Levoča

Rodinný stav :                 ženatý

Národnosť :                     slovenská

 

 

 

 

 

Peter Rajčuľa

Životopis                                                                 

Adresa:                               Nižný Slavkov 3, 082 75              r

Dátum narodenia:            8.2.1971

Miesto narodenia:            Prešov

Rodinný stav:                    ženatý    

Národnosť:                        slovenská

Vzdelanie:

1985 – 1988                       SOU dopravné v Prešove

1977 – 1985                       Základná škola, Nižný Slavkov 72

Pracovné skúsenosti:  

2014-                                   Sanas, Sabinov (strojný zámočník)

1998-2013                          Prostav, Košice (zvárač, zámočník,                                                   šofér)

1995-1998                          Kovorob, Lipany (zvárač)

1993-1995                          Ekosystém, Prešov (zvárač)

1989-1992                          Vojenský opravárensky podnik, Prešov

Osobitné schopnosti:                                    

vodičské oprávnenie skupiny C (prax 22 rokov),  držiteľ zváračského preukazu (ZG1, ZM1, ZE1), držiteľ  karty vodiča

 

Mgr. Zdenka Strelcová

Životopiszdenka

Adresa:                            Nižný Slavkov 206

Dátum narodenia:        4.1.1979

Miesto narodenia:        Košice

Rodinný stav:                 vydatá

Národnosť:                    slovenská

Vzdelanie:

1985 - 1993                    ZŠ Družicová 4, Košice

1993 - 1997                   Gymnázium Lipany

2007 - 2012                   GTF PU Probačná a mediačná práca

2012 - 2014                   DPŠ

Pracovné skúsenosti:

2005 - 2010                   TSP Nižný Slavkov

2011 - 2017                   Asistent učiteľa ZŠ s MŠ Nižný Slavkov

 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci za štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce.

 

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • podľa osobitného zákona.

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

                                           Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi Slovenskej národnej rady